Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem  osobowych jest:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu, ul. Główna 51, 47-253 Landzmierz

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych., z którym można się  skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej:pspland@poczta.onet.pl

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.

1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez Placówkę zadań publicznych, wynikających wprost z przepisu prawa, lub określonych zadaniami statutowymi placówki.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, osoby te posiadają  prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo do dobrowolnego podjęcia decyzji. W przypadku przetwarzania  danych w oparciu o zgodę, ma Pani /Pan prawo w każdym czasie na cofnięcie zgody. Brak wyrażenia zgody, w przypadku przetwarzania nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie  danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować brakiem możliwości realizacji celu lub konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH . Administrator nie zamierza przekazywać danych odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Poniżej zamieszczamy zestaw przepisów RODO, których stosowanie w szkole zostało częściowo ograniczone. 

Przepis RODO  :  Zakres ograniczenia 

Art. 5 : Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 188a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty, nie stosuje się art. 5 ust. 2 RODO – w zakresie obowiązku wykazywania przestrzegania przepisów art. 5 ust. 1 RODO. 

Art. 12 : Obowiązki z art. 12 realizowane są bezpłatnie raz na sześć miesięcy. W pozostałych przypadkach administrator danych ma prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych (art. 188a ustawy Prawo oświatowe, art. 91e Karty Nauczyciela, art. 95b ustawy o systemie oświaty). 

Art. 13 : Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty. 

Art. 17 : Do przetwarzania danych osobowych nie stosuje się danych z ustawy Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty. 

Art. 34 : Przepisu art. 34 RODO nie stosuje się, jeśli administrator w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych wyda komunikat o naruszeniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej. 

 

wz Dyrektor Szkoły: Kornelia Foit